«a¾no-Tlaèné káble

Mechanické systémy diaµkového ovládania - plnohodnotná alternatíva hydraulického, pneumatického aj elektrického ovládania pre mnoho rôznych aplikácií s bezúdr¾bovou prevádzkou

Technický popis »Èo je najdôle¾itej¹ie pre výber «a¾no-Tlaèného kábla:

1-Celková då¾ka kábla v mm

2-Pracovný zdvih v mm

3-Veµkos» prená¹aného za»a¾enia v N

4-Podmienky v akých bude «a¾no-Tlaèný kábel pracova»

Èo je mo¾né zvoli»: